m’agradaria asseure’m i poder escriure


Maria Doménech.                                          
text per al catàleg de l’exposició EACC: el descrèdit de la Realitat


M'agradaria asseure'm i poder escriure en una vesprada aquesta reflexió sobre el clar que tinc el meu procés creatiu, el meu futur i interessos de manera neta i redactat amb precisió. Sense una enumeració d'adjectius un darrere d'un altre, usant comes cada vegada que l'ocasió m'ho permeta.

Però em costa identificar-me amb els processos tancats, els textos ben redactats i note distància i incomoditat amb tot allò que s'imposa com a única definició.
Un desprendre’s cap a maneres d'estar i de fer que en moltes ocasions em fan sentir culpable quan no aconseguisc implicar-me en elles.

La Implicació em sona llavors a obligació, a un esforç imposat.
Com el de fer-me l'adormida per a no alçar-me, perquè encara no s'ha despertat ningú de la festa i no és la meua casa.

Enfrontar-me a ocupar un espai reconegut com a institució tampoc és una cosa que senta pròxim, les seues parets blanques i els seus espais oberts destinats fonamentalment a l'exposició.
L'exposició, un altre terme que m'incomoda, i que interprete com a hostil. L'exposició com a zona de visibilitat però també com a obligació de visibilitat. Una atenció carregada d'expectatives i connotacions que potser en comptes d'obrir significats i sabers, imposen més o delimiten.

Igual en lloc d'intentar aconseguir aquestes expectatives, que relacione directament amb els somnis de campió d'Oliver i Benji, podríem fer un exercici de descrèdit per a repensar-les des d'altres espais.Potser no és necessari rendir-se a les narratives de l'èxit i impostar una definició d'una cosa amb la qual no et reconeixes per a integrar-te, potser es pot frontejar des d'altres zones no tan frontals.

En aproximar-me i fixar-me en els xicotets detalls, les formes menors, les minúcies que habiten també l’EACC, que escapen a la grandiositat i la serietat, sí que em reconec en elles. En les frases ratllades darrere de les portes dels banys, els objectes perduts, el subtil patró del paper higiènic, les boletes d'una polsera que es va trencar en una visita de col·legi, els forats en les parets d'exposicions anteriors… o els objectes descatalogats del magatzem.

Pense que tal vegada es perden o queden ignorades en una ràpida lectura general i guiada, però ocupen, conviuen i formen tanta part de l'espai com tota la resta.Com succeeix en els marges, en els espais d'enmig, en el que no queda explícitament evidenciat.
Com La gata Niebla de Mies.

O la pròpia definició d'implicació, la qual percebia com una amenaçadora obligació d'expectatives i exposició, quan etimològicament respon a una cosa plegada, doblegat o ocult a l'interior d'un altre alguna cosa. Allò que pot no ser visible encara que forme part. No exigeix res i alhora conté.

// CAS


Me gustaría sentarme y poder escribir en una tarde esta reflexión sobre lo claro que tengo mi proceso creativo, mi futuro e intereses de forma limpia y redactado con precisión. Sin una enumeración de adjetivos uno detrás de otro, usando comas cada vez que la ocasión me lo permita.

Pero me cuesta identificarme con los procesos cerrados, los textos bien redactados y noto distancia e incomodidad con todo aquello que se impone como única definición . Un desapego hacia formas de estar y de hacer que en muchas ocasiones me hacen sentir culpable cuando no consigo implicarme en ellas.

La Implicación me suena entonces a obligación, a un esfuerzo impuesto. Como el de hacerme la dormida para no levantarme, porque todavía no se ha despertado nadie de la fiesta y no es mi casa.

Enfrentarme a ocupar un espacio reconocido como institución tampoco es algo que sienta cercano, sus paredes blancas y sus espacios abiertos destinados fundamentalmente a la exposición.

La exposición, otro término que me incomoda, y que interpreto como hostil. La exposición como zona de visibilidad pero también como obligación de visibilidad. Una atención cargada de expectativas y connotaciones que quizá en vez de abrir significados y saberes, imponen más o delimitan.

Igual en lugar de intentar alcanzar estas expectativas, que relaciono directamente con los sueños de campeón de Oliver y Benji, podríamos hacer un ejercicio de descrédito para repensarlas desde otros espacios.

A lo mejor no es necesario rendirse a las narrativas del éxito e impostar una definición de algo con lo que no te reconoces para integrarte, a lo mejor se puede frontear desde otras zonas no tan frontales.

Al aproximarme y fijarme en los pequeños detalles, las formas menores, las minucias que habitan también el EACC, que escapan a la grandiosidad y la seriedad, si que me reconozco en ellas. En Las frases rayadas detrás de las puertas de los baños, los objetos perdidos, el sutil pattern del papel higiénico, las bolitas de una pulsera que se rompió en una visita de colegio, los agujeros en las paredes de exposiciones anteriores… o los objetos descatalogados del almacén.

Pienso que tal vez se pierdan o queden ignoradas en una rápida lectura general y guiada, pero ocupan, conviven y forman tanta parte del espacio como todo lo demás. Como sucede en los márgenes, en los espacios de enmedio, en lo que no queda explícitamente evidenciado.

Como la gata Niebla de Mies.

O la propia definición de implicación, la cual percibía como una amenazadora obligación de expectativas y exposición, cuando etimológicamente responde a algo plegado, doblado u oculto al interior de otro algo.

Aquello que puede no ser visible aunque forme parte. No exige nada y a la vez contiene.