eaccdoc es pregunta per les possibilitats d'un arxiu digital a la institució cultural de l'EACC. A través d'entrevistes, textos, converses, imatges, glossaris o referències, eaccdoc media, contextualitza i organitza el sentit inicial de les exposicions i activitats que prenen lloc a l'espai cultural. Es tracta de construir un bloc que permeti teixir connexions entre treballadores i públics que fan possible aquesta institució, projectes culturals locals i internacionals i altres agents d’interès que permeten noves capes a la programació de l’EACC. Així doncs, aquest espai digital s'entén com un arxiu actiu i en construcció constant, més que com un estàtic per emmagatzemar informació.

Mitjançant material primordialment textual, eaccdoc produeix pensament compromès amb el context social actual i el panorama artístic contemporani des de postures transfeministes, queer o ecosocials. 

// CAS

eaccdoc se pregunta por las posibilidades de un archivo digital en la institución cultural del EACC. A través de entrevistas, textos, conversaciones, imágenes, glosarios o referencias, eaccdoc media, contextualiza y organiza el sentido inicial de las exposiciones y actividades que toman en el espacio cultural. Se trata de construir un blog que permita tejer conexiones entre trabajadoras y públicos que hacen posible esta institución, proyectos culturales locales e internacionales y otros agentes de interés que permitan nuevas capas a la programación del EACC. Así pues, este espacio digital se entiende como un archivo activo y en construcción constante, más que como uno estático para almacenar información. 

Mediante material primordialmente textual, eaccdoc produce pensamiento comprometido con el contexto social actual y el panorama artístico contemporáneo des de posturas transfeministas, queer o ecosociales. 

// ENG

eaccdoc explores the possibilities of a digital archive in the EACC cultural institution. Through interviews, texts, conversations, images, glossaries or references, eaccdoc mediates, contextualises and organises the initial meaning of the exhibitions and activities that take place in the cultural space. The idea is to build a blog that allows the weaving of connections between the workers and audiences that make this institution possible, local and international cultural projects and other agents of interest that allow new layers to the EACC's programme. Thus, this digital space is understood as an active archive in constant construction, rather than a static one for storing information.

Through primarily textual material, eaccdoc produces thought committed to the current social context and the contemporary art scene from transfeminist, queer or eco-social stances.Projecte curat per Paula Lorenzo Chiva